สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ตำบลบ่อ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ  ๑๖  กิโลเมตร  ที่ตั้งตำบลบ่อทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอเมืองน่าน  โดยที่ว่าการอำเภอเมืองน่านจะอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ตำบลบ่อ

อาณาเขต     ตำบลบ่อมีพื้นที่ประมาณ ๒๑๓ ตารางกิโลเมตร (๑๓๓,๑๒๕ ไร่)  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ่อ   มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน๓๐องศาส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำ มีพื้นที่สำหรับทำไร่ ทำสวน ทำนา  ทำการเกษตร พื้นที่เลี้ยงสัตว์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                        ติดต่อ     ตำบลตาลชุม        อำเภอท่าวังผา                      จังหวัดน่าน

ทิศใต้                             ติดต่อ     ตำบลผาสิงห์        อำเภอเมืองน่าน                  จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก                 ติดต่อ     ตำบลเมืองจัง        อำเภอภูเพียง                        จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก                   ติดต่อ     ตำบลสะเนียน      อำเภอเมืองน่าน                  จังหวัดน่าน

เขตการปกครอง  ตำบลบ่อ จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น   10   หมู่บ้าน ดังนี้

 หมู่ที่   1     บ้านวังหมอ                

 ผู้ใหญ่บ้าน   :    นายวิรัตน์  ฝั้นเฝือ          

 สมาชิกสภาฯ  :     นายเสรี         ใจบุญ / นางรัตติกาล   จินพละ

 หมู่ที่   2     บ้านห้วยยื่น

 กำนัน   :   นายเชิดชัย  วงศ์สายญาติ

รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  : นายสวัสดิ์      พุทธายะ /  นายธีรเดช     พันธุ์ดี  

                                       

 หมู่ที่   3   บ้านภูเวียง                                                                                                                    

 ผู้ใหญ่บ้าน   :   นายประสงค์  กาติน

 ประธานสภาฯ / สมาชิกสภา : นางบัวหลี     อะนามา / นายจำนงค์    ปิรัตน์   

 

  หมู่ที่   4  บ้านผาขวาง   

  ผู้ใหญ่บ้าน   :     นายนคร  ผาแก้ว 

  สมาชิกสภา :   นายสามารถ   พรมโน

 

  หมู่ที่   5  บ้านน้ำงาว                                                              

  ผู้ใหญ่บ้าน   :       นายสาโรจน์ พนมพิบูล

  รองนายกฯ   :  ว่าที่ร้อยตรีชานันท์  จุฑาธิปพงศ์ 

  สมาชิกสภา :  นายสรศักดิ์   พนมพิบูล /  นายสุธรรม    แซ่เติ๋น

 

 

  หมู่ที่   6  บ้านสาระสุขสันต์

  ผู้ใหญ่บ้าน   : นายศักดิ์  ติ๊บปัญญา

  สมาชิกสภา :  นางรุ่งทิพย์    ต๊ะลี /  นางอัมพร     แสนทะไชย

 

 

 หมู่ที่   7  บ้านสันติภาพ

 ผู้ใหญ่บ้าน   :  นายเอกมล  ลีพิพัฒน์กุล

สมาชิกสภา : นายอนุชา     แซ่โฟ้ง / นายอินทร     แซ่เติ๋น

 

 หมู่ที่   8  บ้านทรายทอง

 ผู้ใหญ่บ้าน   : นายวิฑูรย์  ตั้งเจียมศรี

สมาชิกสภา : นายประเสริฐ  แซ่จ๋าว /  นายเซ็น        ตั้งเจียมศรี 

 

 หมู่ที่   9  บ้านหาดปลาแห้ง

 ผู้ใหญ่บ้าน   : นายเสงี่ยม ศิริกันไชย 

สมาชิกสภา : นางวัชรี         มังคละ / นายบุญรัตน์    อานันท์ 

 

 

 หมู่ที่   10  บ้านใหม่ผาขวาง

 ผู้ใหญ่บ้าน   : นายไวพจน์  คำนวน

รองนายกฯ   :  นายพูนศักดิ์   วิชา 

สมาชิกสภา : นายสมคิด      ผาแก้ว / นายแสลง      พรมโน