นโยบายการบริหาร

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ตำบลน่าอยู่ มุ่งมั่นด้านการศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

  1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม
  4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
  6. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  7. ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง