สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  ตำบลบ่อ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ  ๑๖  กิโลเมตร  ที่ตั้งตำบลบ่อทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอเมืองน่าน  โดยที่ว่าการอำเภอเมืองน่านจะอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ตำบลบ่อ

อาณาเขต  ตำบลบ่อมีพื้นที่ประมาณ ๒๑๓ ตารางกิโลเมตร (๑๓๓,๑๒๕ ไร่)  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ่อ   มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน๓๐องศาส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำ มีพื้นที่สำหรับทำไร่ ทำสวน ทำนา  ทำการเกษตร พื้นที่เลี้ยงสัตว์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                          ติดต่อ     ตำบลตาลชุม        อำเภอท่าวังผา                      จังหวัดน่าน

ทิศใต้                              ติดต่อ     ตำบลผาสิงห์        อำเภอเมืองน่าน                     จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก                  ติดต่อ     ตำบลเมืองจัง        อำเภอภูเพียง                        จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก                    ติดต่อ     ตำบลสะเนียน      อำเภอเมืองน่าน                     จังหวัดน่าน